Gaat Den Haag helpen met een versnelling om eerder van het gas af te gaan , door middel van geld en snellere procedures en adequate wetgeving? Vanuit het programma energietransitie zijn er al observaties hoe dat zou kunnen.

Door de ontwikkelingen in Oekraïne wordt de koppeling verduurzaming-voorzieningszekerheid sterker gemaakt. Dat is de teneur internationaal binnen het IEA, Europees met de extra Energieraad en nationaal.
Meer hernieuwbare energie en minder verbruik kunnen sterk bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van Rusland. Ook zullen de IEA en de Europese Commissie plannen uitbrengen om de afhankelijkheid van Rusland snel te verminderen.
De lopende onderhandelingen over de RED en de EED zullen hier een belangrijke rol in spelen.
Het kabinet is nu circa 2 maanden aangetreden met een zeer ambitieus coalitieakkoord op gebied van energie en klimaat. Dat moet nog uitgevoerd worden en zal veel van ons allen vragen.
Er is nu nog niet te zeggen of er op korte termijn een extra inspanning (financieel) gedaan zal worden. Binnen het kabinet wordt hier over nagedacht, zie de uitspraken van ministers Kaag en Hoekstra hierover in de media.
Het kabinet heeft wel toegezegd om bij besluitvorming over de Voorjaarsnota te bezien of en zo ja hoe er compensatie komt voor de gestegen energieprijzen.
Kunnen we  meer en sneller middelen verwachten om verduurzaming energie en energiebesparing te realiseren?
In Bergen is een gasopslag van TAQA. Deze is deels gevuld met gas van Gazprom. Dat zal elders in Nederland ook wel bestaan. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Gazprom heeft een gebruiksrecht op 40% van de capaciteit van Bergermeer maar heeft daar in de afgelopen periode geen gebruik van gemaakt. Er is geen betrokkenheid van Gazprom bij andere gasopslagen in Nederland.
Hoe kunnen gemeentes hun contract met Gazprom opzeggen? Welke rol kan de provincie daarbij spelen?

Bij het opzeggen van een contract moet rekening worden gehouden met de de ontbindende voorwaarden (en eventuele boeteclausule) die in dat contract staan. Een eventueel conflict daarover kan aan de rechter worden voorgelegd.
Hoe om te gaan met het effect van (extra) stijgende gasprijzen op de woonlasten (met name de lagere inkomensgroepen) en bedrijven?

Het kabinet de komende tijd de actuele situatie en de impact hiervan op de energierekening van huishoudens en bedrijven monitoren. EZK inventariseert samen met SZW, VRO en FIN de mogelijkheden om met name kwetsbare huishoudens gericht te ondersteunen in aanvulling op de al genomen maatregelen. Ik zal uw Kamer hier in de loop van maart nader over informeren.
Met welke lange termijn-effecten moeten we rekening houden en hebben zijn daar structurele effecten te verwachten? Denk aan de geopolitieke effecten op de wereldmarkt, in het bijzonder de energiemarkt

Dat is niet te zeggen.  Veel is afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt.
Kunnen we meer winning verwachten uit Nederlandse gasvelden en het opstarten van kolencentrales? Hoe wordt de schade-afhandeling gewaarborgd die daarmee annex zal zijn?

Gaswinning; meer winning is niet te verwachten. De kleine velden producern op plateau en Groningen is alleen een optie als "very last resort".  De kolencentrales zouden nog enkele maanden kunnen draaien totdat zij hun productieplafond bereiken. Daarmee is een discussie over eventuele schade-afhandeling niet aan de orde.

Nieuw: 8 maart 20222

Er wordt veel genoemd dat decentrale overheden hun energiecontracten met Gazprom beter op zouden kunnen zeggen. Wordt er in deze aandacht aan gegeven dat dit contraproductief kan zijn? Bij het afsluiten van een nieuw contract moet de nieuwe aanbieder waarschijnlijk het gas afnemen tegen veel hogere prijzen op de spot-markt het gas wordt dan nog steeds geleverd door Gazprom maar die verdient dan meer dan aan het langlopende contract wat net beëindigd is. Zie opmerking Jilles van den Beukel (HCSS): https://twitter.com/JillesAppelscha/status/1500436051025870848

 

Zijn of komen er specifieke steunmaatregelen voor sectoren die direct geraakt door sancties?

Ondernemers in heel Europa zullen geraakt kunnen worden door sancties. Zij kunnen mogelijk geraak worden via onzekerheid rondom betalingen, stijgende prijzen van grondstoffen of halffabricaten, logistieke problemen, opstoppingen of obstakels in hun toeleveringsketens, productielocaties die wegvallen of bijvoorbeeld door het wegvallen van een afzetmarkt.
Op dit moment is een nationale of Europese compensatie voor dit soort risico’s niet aanwezig. Uiteraard blijven RVO instrumenten, zoals de DHI-subsidieregeling, het DTIF, de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) regeling of de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) beschikbaar voor alle ondernemers.
U kunt bedrijven ondernemers altijd voor meer informatie doorsturen naar de RVO. Ondernemersloket sancties Rusland.
Is er in beeld welke bedrijven en organisaties, sectoren geraakt worden door tekorten aan materialen?      VB: VDL Nedcar kondigt vandaag aan haar productie voor onbepaalde tijd stil te moeten leggen vanwege tekorten aan materialen vanuit fabrieken in Oekraïne.  

We krijgen steeds meer inzicht in vragen waarover ondernemers mee kampen. Deze vragen komen nu veel vragen bij RVO binnen, we houden bij welke vragen er vanuit het Ondernemersloket sancties Rusland binnenkomen. Er wordt gewerkt aan een totaal overzicht, verwachting is dat het begin volgende week opgeleverd kan worden.

Er wordt ook aan gewerkt om binnen het NIO (Netwerk Internationaal Ondernemer) een “kennisuitwisselingsmechanisme” in werking te stellen zoals dat destijds aan het begin van de covid-crisis in 2020 gebeurde. Om binnen het NIO signalen op te halen en met elkaar uit te wisselen.
Het NIO is een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en BZ. In het NIO hebben o.a. de volgende organisaties zitting: evofenedex, FME, Metaalunie, ING (namens de banken), KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW en RVO.

Hebben de ministeries inzicht in welke type grondstoffen ( naast olie en gas) direct nu in het geding zijn en aan Nederland niet meer geleverd kunnen worden.

Er zijn verschillende grondstoffen waar bedrijven en sectoren zich zorgen over maken, waaronder pellethout, koper, palladium, nikkel en aluminium. Evenwel is de inschatting dat voor de meeste grondstoffen binnen afzienbare tijd nieuwe leveranciers kunnen worden gevonden, waarbij de prijs mogelijk wel (veel) hoger is.

Jullie zouden bedrijven kunnen wijzen op de grondstoffenscanner van de overheid (https://www.grondstoffenscanner.nl/) om risico’s voor hun specifieke omstandigheden beter in kaart te brengen, en zo ook betere beslissingen te kunnen maken t.a.v. bijvoorbeeld het vinden van nieuwe leveranciers.

Komt er nog aanvullend beleid komt rondom export krediet verzekeringen?
Financiering. We hebben vanuit BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) een grote deelneming portefeuille. Niet bekend is in hoeverre deze portefeuille wordt geraakt door de boycot. Deze vraag is wel inmiddels uitgezet bij de BOM. Zijn er directe regels die ons voorschrijven daar nu wel onderzoek naar te doen? En hoe om te gaan met situaties waar we samen met bedrijven / investeerders gerelateerd aan Rusland optreden.
Welke effecten zijn te verwachten op de arbeidsmarkt?
Is er een versnelling in de compensatie voor energiekosten van lage huishoudens te verwachten?

Er zijn reeds verschillende maatregelen om ter compensatie van de energiekosten van mensen met een kleinere beurs. Zoals minister president Rutte ook heeft aangekondigd in zijn toespraak van donderdag drie maart zal heel precies gekeken moeten worden of er meer mogelijk is. Dit zal echter wel even duren, en is niet van vandaag op morgen geregeld.
Is er een compensatie te verwachten in de compensatie voor energiekosten voor het brede MKB?

Hetzelfde geldt hierbij als het antwoord voor huishoudens, namelijk dat dit nog nader bekeken moet worden.

Nieuw: 8 maart 20222

Met de blik op het conflict en ook de toekomst daarna is het realistisch dat we als land en Europa langere tijd last blijven houden van een tekort aan voorziening in grondstofstromen. In welke mate kunnen we daarom duurzaamheidsbeleid versnellen zoals dat van de circulaire economie om te zorgen dat onze onafhankelijkheid afneemt van het buitenland? Is dit voldoende in beeld?

Komen er extra middelen en inzet voor de opvang van vluchtelingen en sluiten die aan bij de regietafel die wij al hebben?
Opvang vluchtelingen; Hoe  kunen Rijk en provincies elkaar versterken in opvang asielzoekers vanuit Oekraïne als dat een issue wordt ?

Militaire locaties o.a. Woensdrecht, Volkel en Oirschot. Worden deze extra beveiligd, kunnen we hier meer beweging verwachten?

Ministerie van Defensie: Het alertheidsniveau op kazernes en defensielocaties is omhoog gegaan. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogde waakzaamheid voor een mogelijke dreiging gericht tegen Nederlandse of NAVO-objecten, -meteriaal en/of  - personeel waarbij de omvang en aard van de dreiging onbekend is. het betekent concreet dat medewerkers van Defensie op hun hoede moeten zijn. Nu nog meer dan normaal al het geval is. Zo dient personeel oplettend en waakzaam te zijn t.o.v. vreemde en verdachte situaties op Defensielocaties. Q: Komen er meer militaire naar Nederland? A: Mensen in NL kunnen meer beweging van materieel en militairen zien de komende tijd. Dat komt omdat: 1. de voorbereidingen voor onze inzetbare eenheden moeten worden geregeld. Denk aan logistieke verplaatsingen binnen NL of van NL naar buitenland. 2. Er extra oefeningen in NL of buiten NL gepland kunnen worden om de gereedheid te verhogen. 3. NL kan gevraagd worden om ondersteuning te leveren als gastland/doorvoerland om militaire en materieel van andere NAVO-partners buiten Europa naar Oost-Europa te krijgen, het zogenoemde Host Nation Support.

Op welke terreinen vallen bezuinigingen te verwachten door herprioritering?
Gaan de sancties nog worden uitgebreid en in welke richting?
De Duitse Industrie und Handelskammer organiseert webinars voor bedrijven over de sancties die in EU-verband zijn ingesteld. Hoe kunnen in Nederland bedrijven zich informeren over de nu geldende regels?Is er een ketenaansprakelijkheid voor bedrijven in deze?

Ondernemers die vragen hebben over de situatie in Oekraine en sancties tegen Rusland kunnen terecht bij RVO. Informatie is te vinden op website (www.rvo.nl/oekraine-rusland). Deze informatie wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en vragen die we binnenkrijgen.
o Het Ondernemersloket Sancties Rusland (www.rvo.nl/sanctieloket) is de plek waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen:

  • Het loket is telefonisch en via de chat bereikbaar op werkdagen van 9-17u via 088 042 42 42, doorkiesnummer 0 en dan 3. Via de mail is het loket is 24/7 bereikbaar. Antwoord binnen drie werkdagen.
  • Vragen die niet door ons beantwoord kunnen worden, zetten wij door naar andere betrokkenen, zoals de Douane.
reizen , hoe gaan we om met buitenlandse bezoeken van onze regionale bestuurders. Er staat over 2 weken een reis naar Israël gepland. Komen er vanuit het Rijk mbt dit soort missies gegeven de actualiteit nog aanvullende beleidsregels

Heb je nog een andere vraag? Gebruik het formulier:

Er loopt een aparte uitvraag over ICT.
0


Deze inventarisatie wordt gebruikt om te achterhalen of en zo ja, op welke wijze, het wenselijk is om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Terugkoppeling op de uitkomsten van het formulier wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beschreven doel en na afronding wordt de database gewist.

 

Deze pagina wordt aangevuld met de antwoorden zodra die beschikbaar zijn.